IN OKTOBER AANSTAANDE BESTAAT DEZE MARIAKAPEL 60 jAAR !


Mariakapel Waalwijk - Historisch overzicht.De kapel werd gebouw in 1947. Het initiatief tot het bouwen van de kapel, uit dankbaarheid voor de bevrijding van Waalwijk, werd genomen in het midden van juli 1946 door de toenmalige kapelaan Piet Ras en de heer Reinier van ter Berg. Deze heren lieten hun oog vallen op dit punt van de Kloosterweg, omdat daarlangs de eerste bevrijders Waalwijks grondgebied betraden. Op die plaats bevond zich een onooglijk, bouwvallig pakhuis. Al snel bleek dat het gebouwtje kon worden gekocht en op 21 augustus 1946 werd door de kandidaat-notaris L. Lanen de akte verleden tot oprichting van de Stichting Mariakapel St.-Antoniusparochie. Artikel 1 van de Statuten vermeldde:"Het doel der Stichting is het bevorderen van de Mariadevotie. Zij tracht dit doel te bereiken door de inrichting  van een Mariakapel in de Antoniusparochie in Waalwijk en alle andere wettige middelen die tot dit doel bevorderlijk zijn. De parochianen werden over de plannen ingelicht en een grote collecte bracht het voor die tijd enorme bedrag op van meer dan f 4.600,-, welk bedrag al snel groeide tot ruim f7.000,- Aan de Waalwijkse architect Jos van Hulten werd opdracht gegeven voor het maken een ontwerp. Spoedig bleek dat ook anderen in Waalwijk met plannen rondliepen. Zij hadden een andere plaats op het oog en door collecten in de 3 andere parochies had men reeds een bedrag bijeen van ruim f 5.000,-. De initiatiefnemers lieten zich hierdoor niet ontmoedigen en op 29 januari 1947 vond een vergadering plaats in hotel "De Twee Kolommen" onder leiding van pastoor Jan Ras van de parochie St.-Jan. Na ruimhartig overleg werd besloten de kapel te doen zijn: de Mariakapel der 4 Waalwijkse parochies. Het bestuur werd uitgebreid met leden van de 3 andere parochies. Hierna kon de bouw krachtig ter hand worden genomen. De uit voering werd opgedragen aan de Gebroeders Harry en Gerrit van Heesch te Waalwijk. Speciaal zij opgemerkt dat vader Harry en zijn zoon Bart, bekende gewelven bouwers, met grote liefde en kunne, uit oude IJsselsteentjes, met de hand gekapt, dit kunstzinnige gebouw hebben gewrocht. Op 20 september 1947 werd de oorkonde, vervaardigd door de heer Henk van Beurden, ingemetseld, links van de ingang boven het wijwatersvat. De gebrandschilderde raampjes, voorstellende de patroonheiligen van de 4 Waalwijkse parochies, werden ontworpen en gemaakt door de jonge kunstenaar Wim Klijn. De inzegening en ingebruikneming vond plaats op 21 oktober 1947. Dit ging gepaard met een grote optocht van alle Waalwijkse verenigingen en geschiedde door pastoor Antoon Verhagen, pastoor van de Antoniusparochie. Het voorlopige beeld, dat in het Lof in de Antoniuskerk werd gewijd, werd meegedragen in de stoet, omgeven door bruidjes uit de 4 Waalwijkse parochies. Al spoedig werd door een milde gever, wiens naam onbekend moest blijven, het officiėle beeld aangeboden. Het werd vervaardigd door de kunstenaar Wim Haring. In verband met wijzigingen in het verenigingsrecht werden op 6 februari 1974 de statuten gewijzigd en thans luidt artikel 2: Het doel der Stichting is de herdenking van de bevrijding bij het einde van Wereldoorlog 1940-1945. Zij tracht dit doel te bereiken door de instandhouding van een gedachteniskapel op een van de plaatsen waar de bevrijders Waalwijk zijn binnengekomen. In het voorjaar van 1995 werd door een bevriende familie, uit dankbaarheid aan Maria, het fraaie toegangshek geschonken. Op 5 mei 1995 werd door Sir Derek Lang, generaal b.d. van de Highland Division, een monument onthuld in de voortuin van de kapel. Hierop staat het embleem van de Camerons en de Seaforth Highlanders die op 30 oktober 1944 Waalwijk hebben bevrijd. Op 29 oktober 1995 bracht een Waalwijkse delegatie een bezoek aan Schotland. In Fort George te Iverness werd door mr. R.H.J. van Schaik, burgemeester van Waalwijk, een bronzen plaquette onthuld ter herinnering aan de bevrijding van onze stad. Een replica van deze plaquette hangt in de kapel. Bij het begin van carnaval wordt de prins ingehaald bij de zuidgrens van de gemeente. De prins en de burgemeester ontsteken in de kapel de zogenaamde carnavalskaars. Deze blijft branden tot het einde van het carnavalsfeest. Deze traditie begon in 1997 bij het 50-jarig jubileum van de kapel en deze traditie wordt voortgezet door de carnavalsvereniging 'Tot de leste cent', De kapel wordt jaarlijks bezocht door duizenden bezoekers. Bij velen daarvan, vooral ouderen, is de Mariadevotie nog zeer levendig.Toch blijkt de kapel ook te functioneren als stiltecentrum en rustpunt voor jongeren, passanten, toeristen, christenen van verschillende gemeenschappen en mensen van vele nationaliteiten. Mensen die uit nood of uit dankbaarheid zich wenden tot Maria en die in de stilte van de kapel even de tijd nemen om te bidden en tot rust te komen. Het stichtingsbestuur zal ook in de komende jaren trachten haar doelstellingen te blijven realiseren. Waalwijk, 10 september 2005 Jan van Beurden, voorzitter