Stein  3 Mariakapellen   Achtergrond muziek :Liebes Jesulein  van DUO JC Kwadraat


 

 1 Den Hoekstraat

Het verhaal gaat dat kastelein Naardje Coumans dit Maria kapelletje aan het einde van de negentiende eeuw op het kruispunt Den Hoekstraat/ Krikelsveldweg heeft laten bouwen. Hij zou dat hebben gedaan voor de genezing van een ernstig zieke dochter en bovendien zou hij daarmee een rustaltaar hebben willen bieden bij de jaarlijkse sacramentsprocessie die toen nog door het veld langs de Heerstraat over het Keerend naar het kasteel trok. Hem werd echter de geheime bedoeling toegedicht om dorstige processie gangers na de langeveldweg enige lafenis te bieden! Voor pastoor Portz (1897-1918) was het in elk geval reden om de processieweg te veranderen en die vanaf de Blauwe Steenweg langs de Noelweg naar de Mariakapel te voeren. De stenen voor de kapel Werden geschonken door de familie Aarts uit het restant van hun boerderij die aan de overkant gebouwd werd. Het kapelletje is toegewijd aan Maria en draagt het opschrift "Ave Maria". De ingang is afgesloten met een zwart ijzeren hek. Op de top van de kapel bevindt zich een ijzeren kruis. Het interieur heeft beperkte afmetingen. Het zadeldak is bedekt met oud-Hollandse pannen. In 1949 is het geheel gerestaureerd op kosten van de toenmalige verzorgster, de weduwe Pepels. De verzorging is in de huidige situatie overgenomen door  Mevr. Thewissen-Pluis. Op de verbrede achterwand staat niet meer het oorspronkelijke Maria beeld :in het verleden is er al eens een beeld gestolen en een ander Mariabeeld is vernield. Nu staat er een klein Mariabeeld (gedateerd 1919) met gevouwen handen. Door de buurtvereniging werden kapelfeesten georganiseerd, die o.a. dienden voor het onder houd en de versiering van de kapel. In 1978 werd van 4 tot en met 8 mei ter gelegenheid van het 25-jarig bestaansfeest van buurtvereniging "' t Kapelke" een uitgebreid feest georganiseerd. ln 2003 is door de buurtvereniging aan de bovenkant een mergelsteen aangebracht met de inscriptie: 't Kapelke, buurtver. 1953-2003. Bron: Kleine monumenten, een inventarisatie van christelijke, culturele en kunstzinnige monumenten in de gemeente Stein.ISBN-13: 978-90-74840-46-0


2 Kelderstraat

 

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

De kapel in het midden van de Kelderstraat staat op het trottoir,dicht bij de huizen. Dit is niet de oorspronkelijke kapel: in de 18de eeuw stond er reeds een kapel die bekend stond als "capelle omtrent den Tatersteen". Voor 1800schonkAnna Maria Alberts,vrouw van Marten Muyres, een halve morgen land gelegen aan het Dijkstraatje tot opbouw en onderhoud van de "capelle omtrent den Tatersteen". Die Tatersteen,een grote zwerfsteen, is later verplaatst naar de overkant van de straat. Deze kapel was een betrekkelijk laag vierkant gebouw, opgetrokken uit veldbrand met muurzuilen,twee zijramen en een zadeldak. Ook deze kapel was van oudsher rustaltaar bij de Sacramentsprocessie. Het bevatte een oud houten Mariabeeld met Goddelijk Kind aan de hand. Het zou in 1929 verkocht zijn aan een opkoper uit Maastricht .In 1929 is deze kapel onder het voorwendsel van bouwvalligheid -afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Protest bij de monumentenstichting (15 april 1929) was vruchteloos. De nieuwe kapel werd iets hoger op in de straat gebouwd met bakstenen klinkers. Zij werd gewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans en werd bij processies gebruikt als rustaltaar en als devotiekapel. De kapel is vierkantig van vorm met afgeschuinde hoeken. Het dakje is licht hellend en van zinkplaat vervaardigd met daarop een rond koepeltje, waarboven een metalen kruis is geplaatst. Alle muren zijn voorzien van smalle hoge raampjes. De toegangsopening loopt boven in een spitsboog uit en is uitgevoerd in terrazzo. Een ijzeren hek sluit de ingang af. Na vele jaren was groot onderhoud noodzakelijk, want de kapel stond er in vervallentoestand bij. De heren J. Brouns,  P. Schiffelers, J. Driessen, P. Schepers, H. Snackers, en de dames M. Smeets en M. v.d. Berg namen in 1984 het initiatief om de kapel te restaureren. Hun "Comité Renovatie Mariakapel Kelderstraat" begon met het inzamelen van geld .Al in 1985 kon de renovatie na de nodige voorbereidende werkzaamheden beginnen. Het startkapitaal was 3.200gulden. Dit was uiteraard bij lange na niet genoegen dus werd er nog een aantal acties op touw gezet .Men richtte verder een donateurs vereniging op onder de "Vrienden Maria naam kapel Kelderstraat".Deze aanpak bleek succesvol: er kwam een bedrag van Hlf. 7.900,-binnen. Ook op andere wijze werden de nodige steentjes bijgedragen,zoals handen spandiensten in de vorm van gratis hulp bij de werkzaamheden en bij het schilderwerk. Zelfs kreeg men een nieuw hekwerk geschonken. Voorts kreeg men uitstekende hulp van het gemeentebestuur. Mensen die nu nog een donatie willen geven kunnen gebruikmaken van het groene busje waarboven op een steen de volgende tekst te lezen valt: "Offer voor de kapel". Op zaterdag 31 mei 1986 werd de Mariakapel door kapelaan Beurskens ingezegend. In de kapelstaat op het houten altaar met het onderschrift"Ave Maria" een groot Mariabeeld. Het beeld is voorzien van een donkerblauwe mantel met sterren over een wit gewaad en Maria heeft een grote kroon op haar hoofd. ln haar rechterhand houdt zij een rozenkrans vast. Het onderhoud van deze kapel werd gedaan door mevr. Pisters en de heer P.Scheoers. In het voorjaar van 2006 heeft de kapel een grote opknapbeurt ondergaan, zowel binnen als buiten. Buiten het poetsen klein onderhoudswerk, dat wordt verricht door de dames Brouns en Strijkers, is de kapel van binnen opnieuw gewit en geschilderd door Jan Brouns en heeft de 84jarige Willie Claassen de bloemenslingers op de muur aangebracht. Tevens heeft hij het licht gehavende Mariabeeld en de beide kinderbeeldjes weer mooi opgefrist. De twee kinderbeeldjes die het Mariabeeld flankeren, zijn de neefjes Jezus en  Johannes. Beiden zitten in een slapen- de houding en wordende slaapkopjes genoemd. De renovatie aan de buitenzijde van de kapel,die hoog nodig was, is verricht door Lei van Mulken, lid van de Werkgroep Kleine Monumenten Stein.  Bron:Kleine monumenten, een inventarisatie van christelijke, culturele en kunstzinnige monumenten in de gemeente Stein.ISBN-13: 978-90-74840-46-0


(nr3) Kapelberg

De Mariakapel ligt in het zuidoostelijk gedeelte van de dorpskern Stein op een hoge heuvelrug langs de Maas, genaamd de 'Hanekraak', vlakbij de buurtschap Keerend. Reeds in 1400 wordt een kapel vermeld op Keerend, die toegewijd is aan de H. Richardus. De kerkhistoricus en archeoloog, pater Munsters neemt aan dat de Richardus kapel in het laatste kwart van de 14e eeuw gesticht is door de kasteelheer van Stein. De kapel was onafhankelijk van de parochiekerk. Zij werd bediend door een rector, die een eigen beneficie bezat. In de 17e eeuw blijkt deze kapel toegewijd te zijn aan de HH. Richardus en Kilianu 1661 opgeheven. De kapelgoederen en het rectors ambt kwamen in handen van de pastoors van Stein. Pastoor Willem Hubens van Stein liet in 1760 de bouwvallige middeleeuwse kapel slopen en ter plaatse een nieuwe kapel bouwen, die hij toewijdde aan Maria. - De kapel ligt op een heuveltje van ongeroerde grindlagen. Het grondplan van de kapel is een rechthoek van 6,75 bij 5,65 m met sterk afgesneden hoeken, waardoor zij in eerste instantie octogoon lijkt. Op iedere hoek is een raam aangebracht. Elk raam staat tussen twee met ionische kapitelen bekroonde steunberen. De kapel is gebouwd uit veldbrandstenen afgewisseld met mergelbanden (speklagen). Het dak heeft acht vlakken en is belegd met dakpannen. Op het dak staat een dakruiter met een angelusklokje. In de buitenmuren zijn diverse sierstenen met chronogrammen aangebracht. - Boven de ingang in de west muur zijn twee sierstenen aangebracht met de chronogrammen: 'es eXorta o tU beLLa totI MUnDo sUaVIs steLLa VIVa paX In-trantIbUs' (1760; Gij zijt opgegaan, o heerlijke, voor heel de wereld aantrekkelijke, schitterende Ster; vrede aan hen die (hier) binnengaan) en 'reLICta CeCIDI spLenDiDa orIor' (1905, Verwaarloosd ben ik neergestort, luisterrijk sta ik op). Tussen deze twee spreuken is een kleine nis met daarin een Christusbeeldje van ca. 15 cm. In de oost muur bevindt zich eveneens een siersteen. Hij toont Christus aan het kruis geflankeerd door Maria en Johannes. Onder dit reliëf staat het chronogram: 'eCCe reparat saLUteM DeUs' (1760, Zie, God herstelt ons heil). - In 1960 bij het tweehonderdjarig bestaan van de kapel heeft het comité tot viering van het jubileum glazenier Franssen twee ramen laten vervaardigen, met daarop afgebeeld de herbouw van de kapel in 1760.s en gezellen. In 1647 wordt gemeld dat de kapel bouwvallig is. Het lijkt erop dat er toen niet veel verering meer bestond voor Richardus en Kilianus. De zelfstandigheid van de kapel werd in   Bron Meerten instituut  Foto's Joop Timmermans.