Oosterhout   3 Mariakapellen en een Mariabeeld


Mariabeeld op Kruising van Kerkstr/Arendstr/Nieuwstr

Kunt u iets meer over dit Mariabeeld vertellen dat beslist hieronder zou kunnen staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.


1e Mariakapel  Arendstraat 35
 in  de Oude Toren van de vm
Heilig Hartkerk vJezus

Een stukje geschiedenis De torenfaçade waarin de stichting is gevestigd, maakte in vroegere tijden deel uit van de Heilig Hartkerk. Deze kerk, gebouwd door paters als een plaats waar mensen God, de ander en zichzelf konden ontmoeten en tot rust konden komen. Het voornemen om de gesloten Heilig Hartkerk af te breken, riep begin jaren zeventig wel weerstand op. Vreemd was dat niet. Het vertrouwde bouwwerk iel immers niet meer weg te denken uit het straatbeeld van de Oosterhoutse binnenstad. Het gemeentebestuur, inmiddels eigenaar van de kerk, besloot daarom in 1972 weliswaar over te gaan tot afbraak, maar tegelijk de torenfaçade te behouden. In datzelfde jaar nam een groep ingezetenen het initiatief om te komen tot het instellen van een Stiltecentrum. De stichtingsakte werd op 22 januari 1980 gepasseerd; in 1982 kon de torenfaçade in haar nieuwe hoedanigheid in gebruik worden genomen, niet in de laatste plaats dankzij de medewerking van de gemeente Oosterhout. De doelstellingen van de stichting zijn sinds 1982 enkele malen aangepast, totdat in 1991 werd gekozen voor de huidige naam "Stiltecentrum In De Oude Toren" met als doelstelling "Open deur voor mensen onderweg". De torenfaçade werd in de winter van 1995/1996 ingrijpend gerestaureerd. Het opgeknapte Stiltecentrum is op 25 april 1996 geopend door de burgemeester van Oosterhout, mr. W.R. Ligtvoet.

Een veelheid aan activiteiten

De stichting biedt de bezoeker een veelheid aan activiteiten. Op de begane grond vindt u de Mariakapel, bereikbaar via de Arendstraat. Hier kunt u een kaars opsteken voor eigen intentie. U kunt hier even tot uzelf komen. Iedere maand vindt u hier een bezinnend "Woord voor Onderweg" dat u mee kunt nemen.


2e Mariakapel staat bij de stadsparken

 

MARIAKAPEL Hoek Slotlaan Ridderstraat Oosterhout

Uit dankbaarheid voor de bevrijding werd door het Brabantse studentengilde in 1945 op de hoek van de Slotlaan Ridderstraat een Mariakapel opgericht. De kapel werd op 4 augustus 1945 toegewijd aan Onze Lieve Vrouw der Overwinning. Helaas kreeg het kapelletje het in de zestiger jaren zwaar te verduren. Het daarin aanwezige Mariabeeld werd diverse malen vernield of gestolen en wel op 12 september 1963; op 18 april 1968; en in de loop van 1975. Ook het interieur moest het ontgelden. De kapel is verschillende malen hersteld en wel in 1970; 1975 en 1980. Door leerlingen van de K.T.S. werden deuren voor de kapel gemaakt, zodat het vierde beeldje veilig staat. De kapel wordt door de buurtbewoners onderhouden. Bron: letterlijke tekst uit de fietsroutebeschrijving van de H.Maagd en de H. Dymphna kapel te Breda.


3e Mariakapel staat aan het Helleke hoek/Pieter Koolenstraat bij begraafplaats de Leisenakkers.

Foto's: Wim Blankers

MARIAKAPEL Helleke Oosterhout

Tijdens de vergadering van 11 juli 1945 worden tekeningen van de kapel aan het bestuur getoond. Alleen de locatie levert problemen op in verband met de rooilijn van de Veerse weg. Daarom zal de kapel aan ‘t Helleke worden gebouwd. We moeten onmiddellijk met de bouw beginnen. De materialen zijn er alleen de dakpannen moeten we nog ergens op de kop tikken. De heer Maas wordt bedankt voor al zijn inzet. Het lekenapostolaat toen Katholiek Actie genoemd nam het initiatief om een kapel te bouwen. De kapel werd gebouwd ter nagedachtenis aan de gevallen tijdens de oorlog maar vooral als dank dat Oosterhout relatief gezien, tamelijk ongeschonden uit de strijd was gekomen. De kapel is een ontwerp van de architect J. van den Elshout. Het Mariabeeld is toegewijd aan het Heilig Hart van Maria. De devotiekapel werd op 29 juli 1945 door pastoor Sasse van Ysselt plechtig ingezegend, nadat in de St.Jan een Plechtige h.Mis was opgedragen, waarbij Pater de Kock een feestpreek hield. In een processie ging men daarna gezamenlijk naar de kapel. De processie bestond uit: bruidjes jeugdafdelingen;zangkoor;verkenners; gymnastiekclubs ; afdelingen van de H.Familie; de Katholieke actie; de harmonie en vendelzwaaiers en natuurlijk de geestelijken met de misdienaars. Toen veel Nederlandse jongens naar N.O.I . moesten, kwamen veel mensen bij de kapel het Rozenhoedje bidden voor de jongens in het verre Oosten. Het volgende gebed werd dan ook gebeden, waaraan een aflaat van 300 dagen was verbonden. Wij smeken U, God, almachtige Vader, stort goedgunstig Uw zegen uit over Indie: wil er de vrede herstellen en verleen, dat onze jongens en mannen behouden uit Indie terugkeren. Dat de H.Geest onze Regering verlichte en haar bijsta. Lieve Moeder Maria, bid voor de Regering en voor Uw kinderen in indie, Amen. In de loop der jaren heeft de kapel meerdere malen te maken gekregen met vandalisme. Ook werd op 23 februari 1977 het Mariabeeld gestolen. Alles werd steeds weer hersteld en op 30 april 1977 werd een nieuw reliëf ingemetseld dat de dag daarna door pastoor Hack werd ingezegend. Vanaf toen werd de kapel bijgehouden door een groep mensen uit de buurt, zodat de kapel er steeds mooi bij staat. Bron: letterlijke tekst uit de fietsroutebeschrijving van de H.Maagd en de H. Dymphna kapel te Breda