Tussen de autosnelweg en de rijksweg van Breda naar Tilburg ligt het dorp Molenschot, waarvan de kern wordt gedomineerd door een karakteristiek driehoekig plein met in het midden, recht tegenover de kerk, de St. Annakapel. Op het pleintje vóór de kapel staat een witstenen beeld van Anna en Maria, er achter ligt het oude café “De Drie Linden”. Beide kapel en café zijn rijksmonument.

De kapel is vermoedelijk gebouwd in de eerste helft van de zestiende eeuw en in elk geval sinds de negentiende eeuw gewijd aan St. Anna. De eerste vermelding in de cijnsboeken van Gilze dateert van 1549 toen de bewoners van Molenschot de grond rond en onder de kapel kochten van de prins van Oranje, die heer van Breda was. Een register in het archief van het Bisdom Antwerpen noemt als oudste patrones van de kapel de H. Maria.

Het bakstenen gebouwtje is drie traveeën diep en heeft een driezijdige sluiting. Het wordt afgedekt door een pannen zadeldak met schildeinden. De doorgemetselde westgevel met zijn overhoekse steunberen draagt een vroeg negentiende-eeuws klokkentorentje met spitsje. In de geveltop zijn nog sporen zichtbaar van een vroeger venstertje. De beide muren van de oostelijke travee vertonen een vlechting donkerder steen, waarin we drie Andreaskruisen kunne herkenen. In het torentje hangt sinds 1959 een kleine klok uit 1724. Het interieur heeft een vlak gestukt tongewelf.

Een St. Annabeeld met Nederrijnse invloeden uit het eerste kwart van de veertiende eeuw, dat eigendom is van de kapel, is tegenwoordig in het Maria-altaar  van de parochiekerk geplaatst. Het werd in 1909 gerestaureerd in het atelier van Cuypers, waarbij het veel van zijn oorspronkelijke charme moet hebben verloren. Het negentiende-eeuwse gipsen beeld in de kapel is door diverse oude processie- en dankvaandels (zie foto’s) omgeven.

In 1879 opgericht de Annabroederschap “Moeder de Allerheiligste Maagd Maria en Patrones der Christelijke Huisgezinnen  en Toevlucht in Tijdelijke zaken”. Deze vormde de eigenlijke start voor de jaarlijkse pelgrimages vanuit de omgeving op de feestdag van de H., 26 juli. In 1881 werd zelfs een volle aflaat verbonden aan ieder die Anna te Molenschot kwam vereren. Vele duizenden meldden zich aan als lid van de broederschap.

Vandaag de dag wordt St. Anna nog steeds vereerd. Vooral Molenschot en Koolwijk (Herpen) in Noord-Brabant zijn populair. Maar ook in Aarle bij Best en in het Bredase Heusdenhout vinden we kapellen waar St. Anna wordt vereerd. Op Aarle, de Koolwijk en in Molenschot wordt nog steeds het St. Annafeest gevierd omstreeks 26 juli. Meestal is het dan tevens kermis, een oude traditie rond St. Annadag.

Redenen voor een bedevaart naar St. Anna waren er velerlei. Met name zij die het huwelijksbootje dreigden te missen togen naar St. Anna om te bidden voor een partner: “Naar Molenschot gaat ieder Anneke om een manneke, ieder manneke om een Anneke”. Opdat de jongelieden door de voorspraak van Anna tot een zalige staat komen, zo meldt het broederschapshandboekje.

De Molenschotse kermis werd bij het honderdjarig bestaan van de parochie in 1979 weer ingesteld door de pastoor en het dorpscafé, dat bovendien een Annekes-bal organiseerde, bedoeld voor meisjes zonder vrijer Het feest wordt daarom op 26 juli gevierd met drie missen en een lof. Gedurende die dag bezoeken tal van afzonderlijke Anna-vereerders kapel en kerk voor een gebed. Anna is de moeder van Maria en dus de grootmoeder van Jezus. Behalve naar St. Anneke voor een manneke ging men ook “naar St Anneke voor een kiendje” en werd zij aangeroepen door zwangere of kinderloze vrouwen  Uit Langs ’s-Heren Wegen.