Lattrop  2 Mariakapellen


 

1e kapel Deze Mariakapel staat achter de kerk op het kerkhof aan de dorpstraat.

Aan de Dorpsstraat in Lattrop staat achter het kerkhof een Mariakapel, die vanaf de openbare weg niet zichtbaar is. Deze kapel is in 1954 gebouwd naar aanleiding van het 25-jarig priesterjubileum van de toenmalige pastoor J.H. Leferink. In die tijd was het de gewoonte een pastoor bij zijn priesterjubileum iets blijvends aan te bieden. Pastoor Leferink wilde niets voor zich persoonlijk hebben. Als de parochie toch iets wilde geven, vond hij een Mariakapel een mooi gebaar. Over de plek, waar de kapel zou moeten komen te staan, werd men het gauw eens. Het kerkbestuur ging akkoord met de locatie, die de pastoor in gedachten had. Architect W.H. Morsink uit Oud Ootmarsum maakte het ontwerp, waarna veel vrijwilligers -voornamelijk leden van de JBTB (Jonge Boeren en Tuindersbond) uit Lattrop en Breklenkamp -onder toezicht van aannemer Geerdink uit Ootmarsum aan de slag konden. Van de giften, die de pastoor bij zijn 25-jarig priesterjubileum ontving, kon de kapel grotendeels worden gebouwd. De rest kwam bij elkaar door twee afzonderlijke collectes. De kapel is een achtkantig stenen bouwwerk met bovenin zestien gebrandschilderde ramen. Het dak bestaat uit twee gedeelten boven elkaar, die zijn afgedekt met riet. Drie eiken klapdeuren geven toegang tot de kapel. In de kapel staan twee zespersoons kerkbanken. Vooraan staat een soort stenen altaar met daarboven een schilderij voorstellende de verschijning van Maria aan drie herderskinderen van Fatima. Het schilderij is anoniem geschonken door een parochiaan. Op 8 december 1954 werd de kapel in aanwezigheid van veel parochianen door pastoor Leferink plechtig ingewijd. Vanaf 1955 was de Mariakapel op Sacramentsdag, de donderdag na de eerste zondag na Pinksteren, een belangrijk rustpunt tijdens de jaarlijkse Sacramentsprocessie. De laatste Sacramentsprocessie had plaats in 1962. Op initiatief van pastor J. Mulder uit Ootmarsum werd in 1995 weer begonnen met een jaarlijkse processie, nu een Mariaprocessie. Uiteraard speelt de Mariakapel bij deze processie, die wordt gehouden op de zaterdagavond vr Moederdag, een belangrijke rol. Voor de rest van het jaar wordt de kapel tot nu toe voornamelijk bezocht door eigen parochianen en mensen, die het kerkhof bezoeken. Als meer bekendheid aan deze kapel wordt gegeven; kan daarin verandering komen. Zowel de zorg voor de bloemen en kaarsen als het onderhoud van de kapel gebeurt door vrijwilligers uit de parochie. Bron: Boekje Mariakapellen en Landkruisen in Twente ( zie onder literatuur.)


2e Mariakapel Aan de Disseroltweg naast nr. 34

De Mariakapel aan de Disseroltweg in Lattrop wordt ook wel de kajotterkapel genoemd. Hij staat naast huisnummer 34 en kent een rijke historie. Tijdens een bestuursvergadering van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ, ook wel kajotters genoemd) in 1949 kwam Hendrik Rikkink met het voorstel een Mariakapelletje te bouwen en dit kapelletje bij bepaalde gelegenheden van de kajotters te betrekken. Alle leden konden ermee instemmen en pastoor J.H. Leferink had ook geen bezwaar. De familie Arends bood een stukje grond aan, dat aan de wensen van de KAJ voldeed. Architect J.H. Sombekke uit Denekamp maakte het ontwerp. Bij het bouwen had men vaker mensen te veel dan te weinig. Het timmerwerk werd verricht door H. Rikkink, G. Groeneveld en B. Scholte Lubberink, het metselwerk door. H. Velthuis uit Ootmarsum, het voegwerk door J. Spit uit Oldenzaal en het schilderwerk door J. Wigger. Het meeste geld werd bijeengebracht met spijker slaan op dorpsfeesten en collectes op bruiloften van goede bekenden. Toen het kapelletje klaar was, kwam men nog een klein bedrag tekort, dat door een goedgeefse Lattroppenaar werd aangevuld. Het kapelletje is gebouwd van baksteen en heeft een overkapping van hout. Het Houten beeld, voorstellende Maria met kind, kreeg men van de kerk. Op een zondagmiddag in 1952 werd het kapelletje na het lof door pastoor J.H. Leferink plechtig ingezegend, waarbij bijna geheel Lattrop massaal was uitgelopen. Vanaf die tijd werd elk jaar voorafgaand aan de jaarvergadering van de KAJ, die altijd in mei plaatsvond, een dienst gehouden in de parochiekerk. Daarna trok men in groepsverband met de drumband voorop naar h~t Mariakapelletje om daar een bloemenhulde te brengen. Toen de KAJ in de jaren '70 ophield te bestaan, werd het onderhoud vele jaren gedaan door Antoon en Agnes Arends, die het naast hun tuin tot een mooi geheel maakten, Daarna namen de buren die taak op zich. Bron: Boekje Mariakapellen en Landkruisen in Twente ( zie onder literatuur.)