Didam  Montferland

Mariakapel met het beeld van Maria, Koningin van de Vrede

Al voor de tweede wereldoorlog waren leden van de Jonge Boeren en Boerinnenbond, die zich verenigden in de kring De Lijmers, met het initiatief gekomen om in Didam een veldkapel op te richten. Vanwege de Duitse bezetting konden deze plannen echter niet direct worden verwezenlijkt. Toen na de oorlog het idee opnieuw werd aangekaart, was het gemeentebestuur bereid het gemeenteplantsoen aan de toenmalige Zevenaarseweg ter beschikking te stellen als locatie voor de te bouwen kapel.. De voorwaarde voor deze gift was echter wel dat er een architectonisch verantwoord bouwwerk werd neergezet. De Jonge Boeren en Boerinnenbond nam hiervoor contact op met een architect uit Eindhoven, de heer A.Vermeulen. Deze koos, be´nvloed door de omgeving van Didam voor een kapel in de stijl van de 18e eeuwse havezathen. Dit ontwerp werd uitgevoerd door de firma van Dulmen. Inmiddels had de Jonge Boeren en Boerinnenbond om de kapel te wijden aan Maria, de Koningin van de Vrede, als dank voor de tijdens de oorlog genoten bescherming. De opdracht voor een passend Mariabeeld werd gegeven aan de Brabantse beeldhouwer M.Evers. De onkostenraming voor de kapel bedroeg 3200 gulden en voor het beeld 2000 gulden. De inwijding vond plaats op tweede pinksterdag, 24 mei 1947. De feestelijke plechtigheid begon met een lof in de Sint Martinuskerk te Didam. Omdat het beeldhouwwerk van Evers nog niet helemaal af was, werd voor deze dag een geleend gipsen model van een andere Mariabeeld in de kapel geplaatst. De voorzitter van de Boeren en Tuindersbond dhr. W.Loeters, droeg de kapel over aan geheel katholiek Didam, gepersonifieerd door pastoor A.F.A. Jansen. Na enkele toespraken en Marialiederen werd de kapel tenslotte door de pastoor ingezegend. Jarenlang werd er op de feestdag van Maria ten Hemelopneming -15 augustus- door de Jonge Boeren en Boerinnenbond een processie vanuit de Sint Martinuskerk naar de Mariakapel georganiseerd. Begin jaren 70 is het Mariabeeld vernield maar kon worden gerestaureerd. Er worden al enkele decennia geen processies meer gehouden maar het kapelletje wordt nog altijd druk bezocht.

Bron: bovenstaand boekwerkje van Katja Boertjes   Tekst ontvangen via Wim Bluemers Ruurlo

DIDAM -Waar Bart van Onna, Theo Schaars en Willie Meuleman al een reputatie opgebouwd hadden met de renovatie van de Mariakapel aan de Tatelaarweg en van de kapel op de St. Martinus begraafplaats, is nu besloten met hen ook een gebruiksovereenkomst voor laatstgenoemde kapel te sluiten. Hiermee krijgt de werkgroep de mogelijkheid tot beheer en gebruik van de kapel als stiltecentrum. "Is dat niet iets voor u?" werd Meuleman gevraagd toen hij al wandelend met zijn kleinzoon bij de Mariakapel aan de Tatelaarweg in gesprek raakte met een medebezoeker over de verwaarloosde toestand van de kapel. Zo raakte het balletje al snel aan het rollen: Willie Meuleman, Bart van Onna en Theo Schaars sloegen de handen ineen en er werd begonnen met een grote opknapbeurt van de Mariakapel. Het dak werd gerepareerd, er werd gesausd en ook rondom de kapel werd alles weer begaanbaar gemaakt. De dienst die de Mariaparochie in augustus bij de kapel opdraagt voor Maria ten hemelopneming, is mede dankzij dit vrijwillige, maar professionele renovatie project mogelijk. Vanwege hun vakkundige aanpak wist de gemeente Montferland het drietal te vinden voor het herstel van weer een kapel, ditmaal de op de St. Martinus begraafplaats. In 2004 was daar al een voorzichtig begin gemaakt met het opknappen van een deel van de paden en werden nieuwe beplanting en banken rondom de kapel aangebracht. , De kapel zelf werd vervolgens door de gemeente en de werkgroep in goede samenwerking aangepakt: de gemeente verzorgde een grondige opknapbeurt van de buitenkant en de werkgroep nam de binnenkant voor haar rekening.  De .kapel onderging een grondige metamorfose: er werd een nieuw dak gemaakt, de binnenmuren werden van struiken ontdaan en gestukadoord en ramen en vloer werden schoongemaakt. Belangrijk is ook dat de kapel voor rolstoelgebruikers toegankelijk gemaakt is. Ook het 330 kilo wegende Heilig Hart beeld dat voor de Martinuskerk stond werd door hen verplaatst naar de kapel. Het bronzen beeld moest plaats maken voor de werkzaam .heden aan Meulenvelden. Tijdens de voorbereidingen .van de overtocht bleek to ieders verbazing dat het al die jaren los op de sokkel had gestaan. Met een vingerspeling ging het beeld uit eindelijk door de deur van de kapel De gebruikersovereenkomst betekent dat de gerenoveerde kapel nu weer een waardevolle functie kan krijgen. .De bezoekers van de beo graafplaats hebben vaak de behoefte om zich in stilte terug te kunnen trekken: en de projectgroep gaat ervoor zorgen dat dat nu ook weer op een waardige wijze kan gebeuren. Zij zullen ervoor zorgen dat de kapel wordt opgeruimd en schoon gehouden wordt en op de juiste tijden geopend en gesloten wordt. De drie hopen wel dat nog meer mensen zich voor het beheer bij hen zullen aansluiten. Ge´nteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden bij Bart van Onna, tel. 0316-226096. De behaalde successen vormen een extra motivatie voor de gemeente om  te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om nu ook de paden en graven op de begraafplaats op  te knappen en wellicht begraven op deze plaats ooit weer mogelijk te maken.   Bron: Montferland nieuws