Boshoven ( bij Alphen NB) Christoffelkapel en Willibrorduskapel


1e Kapel Willibrorduskapel  aan de Oude Maastrichtsenbaan

Bron en foto's :   H Cornelissen

De Willibrorduskapel bestaat dit jaar 70 jaar. Daarom in het kort de geschiedenis van de kapel. Men zegt dat er sinds mensen heugenis aan de Maastrichtsenbaan een kuil met water lag, die door een bron gevoed werd., Hij werd “Het fonteintje” of “Willibrordputje” genoemd. Er werden in het verleden bedevaarten en processies naar toe gehouden. Het water van de put zou helpen bij oogkwalen. Toen pastoor Binck in de kerkboeken het verhaal tegen kwam dat er aan de Oude Maastrichtsebaan een put was gedempt, moest hij er het zijne van weten, want wie weet was dat wel de put waar Willibrordus de heidenen van Alphen doopte. De Oude Maastrichtsebaan was immer een oude Heirbaan waarover in vroeger tijden gereisd werd tussen Gorinchem en Maastricht. Dus waarom zou Willibrordus als bisschop van Utrecht, op doortocht van en naar het noorden en zuiden, niet via deze Heirbaan in Alphen terecht zijn gekomen. Er waren al wel 2 putten ontdekt bij de bouw van de nieuwe kerk van Alphen in 1909, maar dit waren de putten waar de Alphense bevolking hun water uit haalde. Daarom moest de put aan de Oude Maastrichtsebaan wel het Willibrordusputje zijn. Pastoor Binck was vast besloten om op zoek te gaan naar de plaats van de put. Maar waarom was de put gedempt geweest?. Uit overlevering weten we dat in 1870 de 4 jarige kleuter Janus Verhoeven er in was gevallen en hij kon slechts op het laatste nippertje gered worden. Toen besloot men om de put te dempen. Nadat de put gedempt was had men in de buurt ervan nog wel een alternatief Willibrordusputje gegraven maar het water uit dat putje zou niet hetzelfde vertrouwen genoten hebben en de bedevaarten ernaar toe waren na 1910 nagenoeg helemaal verdwenen. Maar pastoor Binck wilde het putje toch weer nieuw leven in blazen en daarmee de bedevaarten, daarom is hij in 1939 op zoek gegaan naar de plaats van de oude put. Volgens pastoor Binck het enige St Willibrordusputje in het Bisdom van Breda. Onder leiding van Drs. Joan Willems, Archeoloog en beproefd opgraver, werd met een wichelroede de plaats van de put bepaald en werden de graafwerkzaamheden ingezet op maandag 24 april 1939, zeer bereid volle medewerking werd er geboden door zeven sterke jonge boeren, die opgeruimd aan de arbeid begonnen en bergen aarde hebben verzet. Het was een 2,5 mtr. diepe kuil met lemen rand, zonder stenen of houten beschoeiing waaruit water opwelde. In het midden stond een houten paal tot diep in de bodem geslagen. De nieuwe put kreeg een stenen beschoeiing van een meter in doorsnee en boven op de put werd door pastoor Binck op 27 mei 1939 de eerste steen gelegd van de Willibrorduskapel met pomp. De kapel was een ontwerp van de Goirlese architect Jos Bedaux, en de kapel werd gebouwd door het Katholieke Studenten Gilde. Dit waren de neven Bedaux die in de vakanties diverse kapelletjes bouwden doorheen Midden Brabant, naar ontwerp van hun vader en oom. Op het bekken in de voorgevel zien we staan Ëx Munificentie Johannae van Tilborg – 20 aug 1937” wat betekend “Uit mildheid” Zij heeft het in 1937 mogelijk gemaakt dat de kapel gebouwd kon worden. In 1939 was het de 1200ste sterfdag van Willibrord en vandaar dat pastoor Binck de kapel in dat jaar gebouwd en ingezegend wilde hebben. Op 3 september toog de Bisschop van Breda, Mgr. Hopmans naar Alphen om de Willibrorduskapel met put in te zegenen. Het was mobilisatie en de groots opgezette festiviteiten werden wat soberder uitgevoerd. Men had een historische optocht bedacht waarin de geschiedenis van het putje werd uitgebeeld, maar ondanks dat was het toch nog een lange stoet die zich vanaf de Goede Tijd naar de kerk begaf voor de Hoogmis. Ruiters te paard, bruidjes met bloemenmanden, oogstwerkers, jeugdverenigingen en andere organisaties met hun vaandels, een rijtuig met 6 paarden met daarin de hoogwaardigheidsbekleders en tot slot enige leden van de rijvereniging. Dezelfde stoet trok na de Hoogmis naar het kapelletje, met medeneming van het nieuwe Willibrordusbeeld dat in de nis van de kapel werd geplaatst. De Bisschop hield een toespraak en zegende het kapelletje en de neergeknielde menigte. De plechtigheid eindigde met het zingen van een cantate en het Willibrorduslied. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de kapel nog dienst gedaan als wachtpost van de Duitsers, en heeft de kapel het oorlogsgeweld van de bevrijding niet overleeft. In 1946 is de kapel herbouwd door toedoen van Adr. Van Gorp voorz. Comité. De kapel kreeg toen een nieuw beeld, en het wapen van de toenmalige Bisschop van Breda Mgr. Baeten werd in de voorgevel ingemetseld, "Aurora Consurgens” wat “De Rijzende Dageraad” betekend. De kapel kreeg een geheel ander aanzicht, met veel krullen, zoals de kapel op Alphen-Oosterwijk heeft. Deze Mariakapel en de 2e Willibrorduskapel leken wat voorgevel betreft precies op elkaar. Pastoor Binck hield wel van een krul, kijkt u maar eens naar de kopgevels van de noodkerk op het Binckplein. Pastoor Binck probeerde nog wel de bedevaarten doorgang te laten vinden, hij verkocht daartoe ook flesjes met water uit de put, tot in de zestiger jaren werd er altijd nog 2x jaar een processie naar de Willibrorduskapel gehouden, op 27 mei vanwege de overdracht van Alphen aan Willibrord in 709 en op 7 november vanwege de sterfdag van Willibrord. In de zeventiger jaren raakt de kapel behoorlijk in verval, er stond niet veel meer overeind dan een achtergevel en wat stukken van de zijgevels. Het toenmalig kerkbestuur heeft in 1976 de kapel laten restaureren. Het werd weer een sober uitziende kapel zoals hij ooit getekend is geweest door Jos Bedaux. Echter de pomp werd niet hersteld. Er werd een schitterend mooi beeld in terracotta reliëf, gemaakt door broeder Martinus van de Trapisten uit Berkel-Enschot, in de kapel ingemetseld. Er zijn toen meerdere beelden door deze broeder gemaakt die in Alphen te vinden zijn, zo vinden we in de Martinuskapel een fraai Martinusbeeld. Aan de kwaalburg zien we een mooi Willibrordusbeeld in de gevel van een schuur. En in de kerktoren boven de deur staat ook een heel fraai Willibrordusbeeld. Echter tijdens de restauratie van de voorgevel had men een gok gemaakt met de grote van het gat voor het reliëf van het wapen van Mgr. Baeten. Dit paste er niet meer in, Jef Backx heeft het jarenlang in zijn schuur bewaard, vanaf 1983 heeft het in de kapel gestaan en bij de bouw van de Kapel van Boshoven in 2000, heeft de bouwploeg het reliëf weer ingemetseld. In 2003 kreeg de kapeltuin verharding en werden de traptreden naar de kapel weggehaald zodat men met de rolstoel tot bij de kapel kan komen. De kapel is altijd in eigendom geweest van diegene waarvan het bos was. In de akte stond beschreven, “Bosperceel met daarin een stenen gebouwtje”. De Stichting Kapel van Boshoven is in 2003 eigenaar van de kapel geworden door de kapel te kopen van de toenmalige eigenaren van het bos. Het summiere onderhoud aan de kapel wordt sinds december 1978 verzorgd door Henk Cornelissen en vanaf 2000 namens de Stichting Kapel van Boshoven. De Stichting heeft plannen om de kapel een opknapbeurt te geven, dit is hard nodig na de laatste restauratie in 1976, dit is alweer 30 jaar geleden. Het dak is nodig aan vervanging toe en de pomp zal ook in ere hersteld worden. Daarnaast kan de tuin een opknapbeurt gebruiken om het geheel een fraaier aanzien te geven. Op 7 november wordt er weer een processie gehouden vanaf de Willibrorduskapel naar de Willibrorduskerk als opening van een feestelijke eucharistieviering. Het is samenkomen vanaf 18.30 bij de kapel aan de Oude Maastrichtsebaan. Denk erom kom te voet naar de kapel, want we gaan, na eerst nog een viering bij de kapel, te voet richting kerk. We hebben het programmaboekje van de inzegening in 1939 in ons bezit en daaruit hebben we voor u het Willibrorduslied gehaald. Dit lied werd 70 jaar geleden gezongen na de inzegening van de kapel en put. “O Willibrord, die van omhoog, ons gaslaat met beschermend oog. Hoor ’t nageslacht der vaad ‘ren aan. Met Gij zelf hebt omgegaan”. “Zie Neerland aan, uw roem en kroon. Gij onze Apostel en Patroon! Hier hebt gij, Moedig Gods gezant. Uw Jezus Heilbanier geplant”. “Gij hadt voor onze vaad’ren heil. Schier half een eeuw uw krachten veil. Gij hebt in arbeid en gebed. Hen uit den zielendood gered”. “Gij hebt, o Heilíge Willibrord. Voor Jezus leer uw bloed gestort. Gij bindt u met een nauwe band. Aan ’t ons zo dierbaar vaderland”. “Ach war gij Satans rijk verwont. Daar sloop een nieuwe dwaalleer rond. Bracht broedertwist en zielsbederf. Op ’t eens door U geheiligd erf “. “Bid, Willibrord, bid bij den Heer. Dat al wie doolt eens wederkeer !. O gij, die het kruis hier hebt geplant. Bid voor uw dierbaar Nederland”. Namens de Parochie van Alphen en Stichting Kapel van Boshoven


2e Kapel aan de Baarleseweg tussen Alphen en Baarle-Nassau

Nieuwe Kapel in het buurtschap Boshoven onder Alphen. 09/09/2005. Door H. Cornelissen initiatiefnemer.

Het idee van een Kapel op Boshoven is ontstaan nadat bovenstaande was verhuisd van in de wijk in het dorp naar het buitengebied. De oorzaak van dat alles is de Willibrord Kapel aan de Maastrichtsenbaan in Alphen. Initiatiefnemer is een doener, houdt niet van stil zitten, kwam zodoende in dec. 1978 op het idee om de Willibrord Kapel te gaan onderhouden, aan het onderhoud van deze Kapel werd al vele jaren niets meer gedaan. Dit onderhoud hield in dat er elke zaterdagmiddag werd gewerkt in en rond de Kapel, dit was een leuke bezigheid daar er nogal wat passanten stopte en een praatje maakte. Dit wekelijkse onderhoud ging door tot bovenstaande in 1984 verhuisde vanuit het dorp naar het buiten gebied van Alphen met name buurtschap Boshoven. Het wekelijkse onderhoud aan de Willibrord Kapel werd een maandelijkse beurt. Al wonende op Boshoven in het routehuisje 18 van de voormalige spoorlijn Tilburg Turnhout miste onderstaande iets in de buurt, het bleek al snel dat het om een Kapel ging. Zo is het idee van een kapel op te richten in 1985 ontstaan. Dit idee werd zo nu en dan boven gehaald op feestjes en bij kennissen, echter niemand geloofde in de haalbaarheid, alleen H. Cornelissen had er zicht op dat de Kapel er ooit zou komen, alleen niet wanneer. Er werd zo nu en dan wel eens gepolst door buurtgenoten die van het idee hadden gehoord hoever de plannen waren. Het antwoord was steeds dat het in de pen zat. In 1995 heeft onderstaande dan besloten om er werk van te maken en een stappenplan gemaakt. Doelstelling was om een Kapel op te richten en te bouwen zonder financiële middelen, alle materialen moeten ter beschikking gesteld worden of indien er betaald zou moeten worden, dit door derden betaald zal moeten worden in de zin van een sponsor. Wil de buurt een Kapel, zo ja, wil de gemeente meewerken, zo ja, is er grond beschikbaar, zo ja dan tekening maken en de rest plannen, als 1 van de punten niet zou doorgaan dan stopte het hele plan. Via het houden van een enquête in 1995 onder de buurtbewoners heeft onderstaande besloten om de plannen door te zetten. De gemeente gepolst of hun achter het idee stonden en of zij een stukje grond in de buurt ter beschikking hadden. De argumentatie naar de gemeente toe om tot de oprichting van een Kapel op Boshoven te komen was het volgende: Langs alle toegangswegen naar en van het dorp Alphen kom je langs een Kapel. Alleen langs de weg van en naar Baarle-Nassau kwam je niet langs een Kapel. En de meeste buurten in Alphen hebben een Kapel, Boshoven had geen Kapel. Men was het er bij de gemeente over eens dat er een Kapel moest komen en men was vol lof over het plan. Het Staats Bosbeheer heeft in samenwerking met De gemeente grond ter beschikking gesteld. De grond is door Staats Bosbeheer via een contract gratis ter beschikking gesteld voor een periode van 40 jaar start dec. 1996. Toen de grond verworven was kwam de tekening aan de orde, een goede bekende van onderstaande F. Oomen is gevraagd om een tekening te maken. Samen hebben we een avond gestoeid over de grootte en wat er zoal in de Kapel aanwezig moet zijn en wat er in de Kapel moet kunnen. Uitgangspunt was, dat men in de Kapel moet kunnen zitten, dus bankjes plannen, en er moet siermetselwerk in zitten, het opsteken van een kaarsje was ook gewenst, en hij moest vandaal bestendig worden. Het beeld dat er in komt, moet een minimale hoogte hebben van 1 mtr. Na wat passen en meten met stoelen in de huiskamer van Frans zijn we tot de afmetingen van de Kapel gekomen. Met deze gegevens is Frans aan de slag gegaan en is samen met zijn vrouw gaan rond fietsen om andere Kapellen te bekijken, vooral gevels bekijken, Frans wilde een gevelvorm die nog niet veel gebruikt was bij de bestaande Kapellen. De tekening wordt gemaakt en een aanvraag voor de bouw van de Kapel bij de gemeente ingediend in Dec 1996. De tekening wordt afgekeurd door de Welstand commissie, zij vonden dat de bloembakken die er vast aan getekend stonden er niet op thuis hoorden, een nieuwe tekening ingediend zonder de bloembakken, welke direct in orde bevonden werd.

Onderstaande wordt uitgenodigd bij de toenmalige wethouders om over het project uitleg te geven. Dan is het alweer sept 1997, men vond dat voor de aanvraag van een melding de Kapel te hoog was, verder was het een mooi gebouw. Voor de hoogte van de dakrand is gekozen i.v.m. baldadigheid, een zodanige hoogte dat men er normaal gesproken zonder hulpmiddelen niet bij kan, dit was een voldoende goed argument om het plan zoals het er lag te handhaven in deze vorm. Dus moest de gemeente een andere mogelijkheid bedenken om de bouw toch door te laten gaan. Voor de vergunning moest er een artikel 19 procedure van gemaakt worden en in de plannen van de aanleg van nieuwe rondweg meegenomen worden.

Ondertussen was er in 1997 contact geweest met het sloopbedrijf Martens uit Alphen voor het leveren van bouwmaterialen, deze heeft toen al toegezegd de meeste bouwmaterialen gratis te kunnen leveren, tevens werd toen door loonbedrijf Gebr. van Eijck uit Alphen het grondwerk toegezegd, gratis, dit was een geruststelling om door te gaan.

De vergunning wordt dan afgegeven in het voorjaar van 1998.

Door wat tegenslagen en enorme drukte op het werk blijft de uitvoering van de plannen een half jaartje liggen. Er wordt voor de uitvoering van de bouw kontact opgenomen met de reclassering in Tilburg, om de uitvoering ter hand te nemen. Het is natuurlijk een ideële gedachte dat bouwvakkers met een taakstraf een Kapel zouden bouwen. De tekeningen en een tijd schema wordt hun toegestuurd, de reclassering zou meedoen. Het is dan eind 1998.

Het plan blijft door omstandigheden weer een tijdje liggen en komt weer ter sprake als er in de buurt een rent aan zit te komen. Tot nog toe heeft onderstaande alle werk alleen gedaan, maar nu de uitvoering eraan zit te komen moet er een team gevormd gaan worden welke de organisatie van de bouw mede ter hand gaat nemen. Dit moet dan in de vorm van een Stichting zijn beslag krijgen.

Ondertussen schrijft P. Spapens in zijn boekje Heilige Boontjes dat dhr. H. Cornelissen het voornemen heeft voor de bouw van een kapel in Alphen en dat de Kapel medio 2000 geopend zal worden, dus er zal met de bouw gestart moeten worden.

Op de rent bij Karel Geerts in mei 1999 vraagt onderstaande aan de aanwezige buurmannen of er interesse is om in de Stichting zitting te nemen. Het blijft stil niemand reageert direct, de stichting moet er toch komen, dan maar op de man af gevraagd. Er wordt door 2 personen, Toon Boer en Wout Belieen, van oorsprong geen echte Alphenaren toegezegd mee te doen, er was niemand van de buurt die ja zei. Na een eerste bijeenkomst van de 3 om te komen tot de oprichting van een Stichting wordt besloten om Karel Geerts te vragen of deze zin had om in de stichting zitting te nemen, Karel was direct akkoord, vanaf nu wordt elke 14 dagen overleg gevoerd omtrent de planning en de materialen tbv de uitvoering. In Juni wordt zogezegd de Stichting opgericht en worden de verdere stappen, zoals een planning en een begroting uitgewerkt, om te komen tot het bouwen van een Kapel op Boshoven. De naam van de Stichting wordt, “Kapel van Boshoven Alphen”. In September 1999 wordt de Stichting officieel door het laten passeren van de statuten bij notaris Bolscher in Baarle-Nassau, ook dit was gratis. Het plan kan nu verder worden uitgewerkt, Kees Martens wordt gevraagd om de stenen te leveren, zodat er gestart kan worden met het bikken, in september wordt het grondwerk door van Eijck gedaan, de fundering wordt uitgegraven en de beton gestort gelijk met de fundering van het huis van V. Vromans welke de beton leverde. De aannemers uit Alphen worden benaderd voor het leveren van de benodigde bouwmaterialen en gereedschappen, dit wordt door allen unaniem toegezegd.

De stenen worden gestort en het bikken kan een aanvang nemen, dit wordt dan in november december en januari ter hand genomen op zaterdagen en een enkele maal door de week.

Er moest natuurlijk een beeld in komen, maar welke Heilige nemen we daarvoor. Onderstaande had wel een Heilige namelijk Lambertus, deze leefde in dezelfde tijd als Willibrord, maar bleef in de Kempen zijn werk doen terwijl Willibrord doortrok naar andere gebieden, zo hadden we historisch gezien een goede Heilige voor de Kapel in combinatie met de Willibrordparochie van Alphen. Door het houden van een enquête in buurt met een begeleidend schrijven, een lijst met daarop vermeld een aantal Heilige met hun legende en datum van verering, de datums lagen allemaal in de zomermaanden i.v.m. eventuele activiteiten rond de Kapel. De meeste buurvrouwen kozen natuurlijk voor Maria maar in Alphen zijn al 2 kapellen gewijd aan Maria. De buurmannen hadden een meer gevarieerd beeld van de Heilige welke hun keus was, echter er was 1 Heilige die meerdere malen werd gekozen. Het werd St Christoffel de beschermheilige van de reiziger, met als argument dat er in de bocht van de weg waar de Kapel gebouwd is in het verleden nogal eens een zwaar ongeluk is gebeurt, en je kunt met Christoffel elk jaar een voertuigzegening houden wat een leuke activiteit inhoudt om de inkomsten voor het onderhoud van de Kapel veilig te stellen. Omdat Christoffel echter uit de gratie was geraakt en in de 60e jaren geschrapt als Heilige, is er contact gezocht met de pastoor in Alphen, om te vragen wat het Bisdom van de gekozen Heilige vond, het Bisdom heeft in een beraad er dan toch voor gekozen het goed te vinden dat St Christoffel de Heilige werd voor de Kapel van Boshoven. Als argument had men dat St Christoffel een meer bekende beschermheilige van de reiziger is dan St Jacobus. Het beeld moest natuurlijk ook aangeschaft worden, in eerste instantie is er van uitgegaan dat er een beeld gekocht moest worden, maar een buurtgenoot T. Havermans melde dat opa v Hal beelden hakte uit hout. Dus Opa v Hal gepolst of hij interesse had om voor de Kapel een beeld te maken. Hij vond wel dat het een groot beeld werd en dat hij een beeld van die omvang nog niet eerder had gemaakt, en lukte het hem wel het beeld af te maken, hij was toen 83 jaar, maar opa v Hal had al eens een St Christoffel gemaakt en dat beeld moest als reserve dienen indien het nieuwe beeld niet gereed kwam. Opa v Hal ging dus het beeld maken, hij stelde wat voorwaarde betreffende het hout waarvan het beeld gemaakt ging worden, liefst fruithout of anders eikenhout. Zo hebben Karel Geerts en onderstaande na wat gezoek naar een boom 2 keer een fruitboom omgezaagd. Een perenboom bleek van binnen te ver aangetast te zijn door schimmels, een appelboom afgeleverd bij opa v Hal was toch te klein van omvang om er een flink beeld uit te hakken. Zodoende een vrachtrijder ingeschakeld welke bomen transporteert, met het verzoek om in het veld rond te kijken naar een boomstam met een omvang van 60 cm en 150 cm lang. Binnen 3 weken hadden we een eiken boomstam uit te zoeken bij de firma Meeusen uit Baarle-Nassau, de boom was in 1998 op de Kiviet in Baarle omgezaagd, deze boomstam met de vrachtwagen en kraan afgeleverd in Alphen bij opa v Hal in sept 1999. Opa van Hal heeft vanaf toen bijna continue aan het beeld gewerkt, wij zijn bijna wekelijks bij hem op bezoek geweest om de vorderingen vast te leggen op de gevoelige plaat, hij vond de bezoeken zeer plezierig zodat wij andere er op attent maakte ook eens langs te gaan voor een bezoekje. Opa v Hal beleefde enorm veel plezier aan het maken van het beeld voor de Kapel van Boshoven.

In Oktober 1999 wordt er natuurlijk over gedacht hoe en wat met de opening van de Kapel. Onderstaande heeft toen bij de pastoor van Alphen geïnformeerd hoe deze dacht over de inzegening, hij was niet erg enthousiast over de inzegening van de Kapel, en toen heeft onderstaande besloten dan maar de Bisschop te vragen. Van het Bisdom Breda kwam een erg enthousiaste reactie, men was zeer verheugd met het inniatief van de Kapel en het inwijden zou door de Bisschop Muskens worden uitgevoerd.

Er was besloten om in de voorgevel van Kapel een wapen te metselen, als een soort van traditie zoals de Willibrord Kapel aan de Maastrichtsebaan en de Maria Kapel op Alphen Oisterwijk ook al hebben, namelijk een Bisschopswapen in de voorgevel. Toestemming gevraagd aan het Bisdom om het Bisschopswapen van Bisschop Muskens te plaatsen in de voorgevel, ook hiermee was men bij het Bisdom zeer vereerd. Tevens werd toestemming gevraagd om het Bisschopswapen van de Willibrord Kapel terug te plaatsen in de gevel. Dit wapen is na het laatste herstel in 1976 eruit gebleven omdat de nis te klein was gemetseld, het heeft een kleine 10 jaar in de schuur van J Backx gestaan, en een kleine 14 jaar in een hoek in de Kapel. Gelijk met het bouwen van de nieuwe Kapel op Boshoven, hebben we het wapen van Bisschop Hopman weer terug geplaatst in de gevel van de Willibrord Kapel.

Binnen in de achtergevel van de Kapel van Boshoven, moest ook een wapen komen, eerst werd er gedacht aan een wapen betreffende Boshoven maar het motief dat erop moest komen was moeilijk te bepalen. Tonnie Cornelissen welke de beide wapens gemaakt heeft, heeft toen gekozen voor het gemeente wapen van de nieuwe gemeente Alphen-Chaam.

Het is dan eind februari 2000 en er doet zich een mooi voorval voor, er lopen in het dorp enkele metselaars rond die van de vut genieten en eigelijk wel zin hadden om de Kapel te metselen. Tenslotte de Kapel moet toch door Alphenaren gebouwd worden. Na wat overleg en toestemming van het bouwfonds hebben we ervoor gekozen dat zij de Kapel gingen bouwen, dus de reclassering afgezegd, dit vond men daar niet zo leuk maar dat de Kapel door Alphenaren werd gebouwd vond men natuurlijk ook een goede gedachte. Dus was er besloten om de Kapel te laten bouwen door J. Vermetten en P. van de Broek. Omdat Piet van de Broek van plan was om met de fiets naar Santiago de Compostella te pelgrimeren, moest er al snel met de bouw worden gestart, hij moest gereed zijn in de vierde week van april. Zo gezegd zo gedaan dan maar de aannemers gebeld voor de materialen welke we nodig hadden en deze opgehaald, ook een keetwagen was erbij zodat in maart de eerste steen gelegd kon worden. De eerste steen was de dorpel in de ingang, deze kwam van de Willibrordus Kapel waar hij dienst deed als dorpel van de pad naar de Kapel. Voor de bouw waren er ook enkele gevelstenen van hardsteen nodig welke geschonken werden door de firma Verheijen uit Chaam. Zo is in maart ook de eerste steen door onderstaande gelegd met de datum 01-01-2000, dit was namelijk precies de datum tussen het maken van de fundering in oktober en de eerste steen in maart. Het dak werd door Nol Omen gemaakt en dat was gereed in april een week voordat Piet vertrok naar Santiago de Compostella, Piet heeft nog wel de Kapel gevoegd samen met zijn broer Cees. De Kapel werd afgewerkt door Jan Vermetten, met het leggen van de vloertegels en het metselen van de sokkel voor het beeld in de Kapel. De vloertegels hebben we gekregen van V. Vromans, zij komen uit de kelder van het huis uit de reuver welke hij aan het verbouwen was. Tijdens de bouw heeft Karel Geerts de bouw geleid en hebben Cees Schellekens en Jef Seegers steeds geopperd. Voor koffie met gebak, soms ook eten tijdens de bouw heeft May Geerts zorg gedragen, zoveel zelfs dat we geen kans kregen om af te vallen van het werken, maar zelfs aankwamen van de lekkernijen.

Wat te doen met de tuin rond de Kapel, er moest een haag komen en over het gebied binnen de haag hebben we overleg gevoerd met hovenier van Dijk. We waren het al snel met elkaar eens dat er niet al te veel toestanden binnen de haag moesten worden geplant, dit houdt ook meer onderhoud met zich mee, wat samen door de buurtgenoten uitgevoerd zal moeten worden, hij moest bij de Rabo-Bank in Baarle de tuin aanpassen en daar kwam een grote hoeveelheid dolomieten gravel vrij en dat was mooi voor rond de Kapel. De haag had onderstaande al eerder besloten dat die moest worden geplant van Meidoorn omdat deze vroeger in Alphen veel voorkwamen als hagen rond erven van woningen en boerderijen.

Er moest natuurlijk ook bestrating komen, ook iom van Dijk, de voorgevel terug laten komen in de bestrating en een pad tegen de gevel rond de Kapel en een paadje naar de straat. Dus moesten er straatstenen komen, waar haal je die vandaan. Jan Vermetten wandelt nogal veel en had op een van zijn wandelingen langs de voormalige vuilstort van de gemeente de vuilstort betreden door een hek dat defect was, hier had Jan een erg grote berg van oude harde stenen zien liggen welke wel dienst zouden kunnen doen als bestrating bij de Kapel. Dus contact gezocht met de gemeente hoofd Civiele Dienst, deze vond het een zeer mooi initiatief en wij mochten stenen ophalen zoveel wij nodig hadden, zo gezegd zo gedaan. De bestrating is onder leiding van Cees van de Broek met veel hulp gelegd. Zo hebben we ook fietsrekken meegenomen en bij de Kapel geplaatst. Hierna hebben Henk Cornelissen en Karel Geerts de dolomieten gravel gestort en aangetrild. Ondertussen was de meidoorn geleverd en gepland, de grond is door Wout Belieen los gemaakt met zijn graafmachine, doordat het al wat laat in het jaar was hebben we er een sproeislang bijgelegd en gedurende enkele maanden 2 x per dag gesproeid, Jan Vermetten en Cees Schellekens hebben de tuinpoort, de vuilnisbak en de tuinbanken geplaatst en de buitenboel was gereed.

In de Kapel moest natuurlijk een poort komen, hierover was al sinds de tekening nagedacht ivm de uitvoering en hoe te sluiten. Het zijn 2 schuifpoorten welke als zij open zijn, achter de gevel in de Kapel verdwijnen en dus vanaf buiten niet zichtbaar zijn, als de Kapel gedurende de avond en nacht dicht is, dan vormt zich een kruis, het slot hangt van buiten onzichtbaar in de Kapel. De poorten zijn gemaakt door buurjongen Robert Olieslagers en geplaatst door Henk Cornelissen en Karel Geerts.

De ramen van de Kapel zijn van stevig T profiel gemaakt bij de firma J. Reins en elk voorzien van 24 kleine ruitjes van glas, de glaszetter heeft wel een week nodig gehad om alle ruitjes in de stopverf te zetten.

Het beeld is in augustus geplaatst onder het toeziend oog van opa van Hal op het 10 cm dikke plateau, geleverd door Jes Segers, het beeld staat goed verankerd. Onderstaande heeft nog een kaarsenstandaard gemaakt voor de offerlichtjes welke in de Kapel kunnen worden aangestoken en zo was de Kapel gereed om ingewijd te worden.

Bij de voorbereiding van de inwijding is onderstaande niet betrokken geweest, anders zou hij nagenoeg alles hebben geregeld, Wel heeft onderstaande de afspraak gemaakt met het Bisdom om de Kapel in te laten wijden door Bisschop Muskens.

Er werd een openings commissie onderleiding van Toon Boer gevormd, hierin namen zitting naast T. Boer, W. Belieen, M. Geerts, T. Cornelissen. M. Olieslagers en B. Havermans. Er moest een receptie worden aangeboden aan de sponsors en helpers van en aan de Kapel, nog steeds gold dat er geen financiele middelen aan te pas mochten komen. Onderstaande heeft hierop de horeca uit Alphen benaderd met het verzoek om de kosten van de receptie op zich te nemen, dit is door alle horeca ondernemers en de Plusmarkt met groot genoegen aanvaard. De commissie heeft Harmonie Vlijt en Volharding, het gezamenlijk heren en dames Koor en de politie gevraagd voor hun medewerking, welke uitnodiging door allen met veel plezier werd aanvaard.

Op zaterdag 2 september heeft het Stichting bestuur een feestavond gegeven voor alle helpers aan de bouw van de Kapel, voor ieder van hen was een persoonlijk fotoboekje samengesteld met foto’s van de bouw waar zij voornamelijk zelf op stonden tijdens hun werkzaamheden. Zo had Karel Geerts voor 16 personen een mooi persoonlijk aandenken gemaakt met een selectie uit de 400 foto’s welke hij gedurende de hele bouw over een periode van 1 jaar gemaakt heeft.

Op de zaterdag 9 september werd dan eerst de Kapel en de tuin op orde gebracht, bloemen weggezet en de geluidsinstallatie alvast neergezet. Ondertussen wordt de schuur waar de receptie plaats vind ingeruimd, tafels en stoelen opgehaald bij Cees Schellekens, en de drank gereed gezet.

In de namiddag vanaf 15.30 loopt de schuur vol met genodigden welke samen met Bisschop Muskens in optocht naar de Kapel zullen lopen, bij de Kapel wordt het ondertussen ook een drukte met belangstellende welke de inzegening mee willen maken.

De Bisschop laat even op zich wachten, hij moet van een bisschop wijding in Haarlem komen, maar om 16.10 uur arriveert de Bisschop, hij maakt zich direct gereed voor de tocht naar de Kapel. Het gezelschap van genodigden en Bisschop Muskens gaan in optocht achter de Harmonie naar de Kapel welke zo’n 200 mtr verderop ligt. Bij de Kapel aangekomen waar het al een drukte van belang is gaat de inzegening van start met een lied gezongen door het koor ism de Harmonie gevolgd door het openingswoord door onderstaande als voorzitter van de Stichting, in deze toespraak wordt in het kort de ontstaansgeschiedenis en het uitvoerings traject van de Kapel beschreven met tot slot een bedankwoord aan de helpers en sponsors met speciale dank aan Fr. Oomen voor het maken van de tekening van de Kapel, T. Cornelissen voor de wapenschilden in de gevels en opa van Hal voor het beeld, hierna een gebed voorgelezen door mevr. Boer, waarna de inzegening door Bisschop Muskens begint. Na de inzegening steken de aanwezige kinderen kaarsjes aan, en volgt een tweede lied gevolgd door het aanbieden van een Maria beeldje door opa van Hal wat hij speciaal gemaakt heeft voor de Bisschop. Hierna leest Bisschop Muskens een gebed voor aangaande Christoffel en de Kapel en sluit af met het onze vader, de Kapel van Boshoven is ingezegend.

Onderstaande bedankt de aanwezige voor de getoonde belangstelling en stelt voor dat de genodigden voor de receptie weer achter de Harmonie aan, in optocht naar de schuur van fam. Boer lopen. Tijdens deze receptie hebben de sponsoren allemaal een aandenken aan de Kapel ontvangen in de vorm van een foto met een afbeelding van de Kapel. Tijdens de receptie werden er kaarsen verkocht met daarop een afbeelding van de Kapel ter ondersteuning voor het toekomstig onderhoud van de Kapel. Van de Kaarsen onderneming Boca ontvingen wij 1 grote kaars en een 20 tal kleine kaarsen met een afbeelding van de Kapel, welke zij een dag van tevoren nog gemaakt hadden, alle helpers aan de bouw hebben een kaars als aandenken ontvangen. De eerste offerlichtjes zijn geschonken door de kaarsen firma’s Boca Kaarsen uit Schijndel en Hoogeland Kristen uit Roermond. De Bisschop heeft als aandenken 2 kaarsen ontvangen met daarop een afbeelding van de Kapel. Het was een waardig einde van de bouw van de Kapel van de Boshoven.

De geschatte manuren van de voorbereiding en de bouw zal een kleine 900 uur bedragen. De totale geschatte bouwkosten van de Kapel inclusief de uren komen op F 45.000.

We zijn nu een 3 maanden verder, het is december 2000 en er wordt door de plaatselijke bevolking en voorbijgangers enorm veel gebruik gemaakt van de Kapel door er een kaarsje op te steken. Het is dan ook de enige Kapel van de 6 die er in Alphen staan waar je in kunt, om even op jezelf te zijn, alles even overdenken. Ook deze doelstelling hebben we bereikt met het gereed komen van de bouw van de Kapel van Boshoven.

In 2001 zijn er nog enige werkzaamheden uitgevoerd welke door omstandigheden niet zijn uitgevoerd in 2000. Het betreft het beplanten met klimopplantjes rondom de Kapeltuin welke geschonken zijn door de Firma,s J. van de Vloet, A. Laurijsen en W. Claessens. Langs de bosrand is een strook ingeplant met Rododendrons welke komen van het landgoed De Hollandse Bossen in Ulicoten van Dr. Lamberti en hiervoor moeten we G. Adams bedanken. Wat nog volgt is het geheel laten vol groeien met bodembedekkers op het grote open veld. Op het veld hebben we in 2004 twee notenbomen en een rode beuk geplant. Notenbomen gesponsord door M. Beliën, de rode beuk door W. Pluijm. De oude kersenboom die op het veld stond was van ouderdom gestorven en H. Cornelissen heeft deze in overleg met S.B.B. opgeruimd.

In December 2001 hebben we de verlichting in de Kapel aangelegd en aangesloten op de openbare verlichting, zodat er nu s’nachts een lampje brand. Met vereende krachten uit de buurt is de kabel gelegd in aangesloten in de kapel. We moeten de buurtgenoten bedanken, de Gemeente bedanken welke de stroomkosten voor hun rekening nemen en Essent voor de sponsoring van de aanleg en de aansluiting op het openbare verlichtings netwerk.

In juni 2002 hebben dan voor de eerste maal een voertuigzegening gehouden welke zeer succesvol is verlopen, er hebben een 45 autovoertuigen en een 25 fietsers aan deelgenomen. De pastoor van Baarle Nassau M. Prising en de pastor van Chaam M. Spies hebben samen de uitvoering ter hand genomen, de Stichting heeft de deelnemers een prentje met het "gebed van de weg" aangeboden, en men mocht een vrijwillige donatie storten in de offerblok. Wij hebben zo aangevuld met een bedrag tot € 500,-- aan het goede doel kunnen geven, dit bedrag is gegaan naar Pater Woestenberg in Helvetia Nuda Jumut Indonesia, alwaar hij de armen steun geeft. We hebben de voertuigzegening in 2003 wederom met groot succes gehouden en konden weer € 500,-- aan Pater Woestenberg geven. In 2004 en 2005 is de opbrengst bestemd geworden voor de restauratie van de Willibrord kapel. De voertuigzegening is een jaarlijks terugkerende activiteit van de Stichting en deze wordt gehouden op de 3e zondag in mei.

Wie moeten er voor hun bijdrage bedankt worden,

Helpers aan de Kapel met handkracht: H. Cornelissen voorzitter Iniatiefnemer, diverse Karel Geerts secretaris, diverse Wout Belieen penningmeester, diverse Toon Boer lid bestuur, diverse Cees Schellekens helpen Huub Kools helpen Toon Havermans helpen Jef Seegers helpen Ton Olieslagers helpen Robert Olieslagers helpen Jan Vermeer helpen Jan Vermetten metselaar Piet vd Broek metselaar Cees vd Broek metselaar stratenmaker Nol Oomen timmerman Frans Oomen tekening Kapel Opa van Hal Beeld Tonnie Cornelissen wapens, inwijdingscommissie May Geerts koffie, inwijdingscommissie Bets Havermans inwijdingscommissie Marjan Olieslagers inwijdingscommissie

Sponsors welke hebben bijgedragen aan de tot standkoming van de Kapel.

Staats Bosbeheer Middelburg, Gem. Alphen-Chaam, Cees Martens, Gebr. van Eijck, Bouwbedrijven- Horevoorts, van Bergen, Vromans en de Boo, Seegers Beton, de Jong Beton, Multi Mate Seegers Baarle, J. Reins, L. van Tilborg en A. van Zon Staalconstructies, Notaris Bolscher, Rabo Bank Baarle eo, Interpolis verzekering, Spitters glas, van Tilborg verf, Hubo alphen, T. Wouters grondverzet, Nassau Gras, H. Vermeer bakkerij, A. Remeijsen, Alfheim bloemen, Meeuwsen hout, F. Versmissen transport, Boca Kaarsen, Hoogeland Kristen Kaarsen, de horeca uit Alphen ’t Passantje, ’t Raedthuis, Bunga Melatti, Den Brouwer, Welkom, de Statie, de Belhamel, de Reuver, van Bergen en de Plusmarkt, J. Seegers, Foto de Greef, Parochie St Willibrordus Alphen, W. Claessens, J. v Dijk, J vd Vloet en A. Laurijsen Hoveniers, Steenhouwerij Verheijen, Tekenbureau Roelands, Universo Tuin, Vincent Geurts, Donkers en Takkenberg, Harmonie Vlijt en Volharding Alphen en Essent.

De particulieren welke een financiele bijdragen hebben gedaan.

De buurtgenoten welke diverse materialen hebben geleverd voor de bouw. Karel en May Geerts waar we stroom, water, koffie met gebak, soms ook eten, maar vooral gastvrijheid en gezelligheid hebben gekregen.

De bestuursleden waar we steeds elke 14 dagen om de beurt hebben vergadert.

Het is 2003 en het gerucht gaat in Alphen, dat men in de Willibrord kapel een nieuw beeld van de H. Williebrord wil plaatsen, men heeft inmiddels een beeld laten maken door Janus van Hal. Omdat H. Cornelissen al 25 jaar de kapel bijhoudt en onderhoud, die vind dit eigenlijk niet passen, omdat de maker van het beeld dat in de kapel staat nog in leven is en je gooit zomaar niet een zeer mooi beeld weg. Dus heeft de stichting toen het plan opgevat om de Willibrord kapel in eigendom te krijgen. In Alphen kwamen we er niet achter wie nu eigenlijk de eigenaar van de kapel was die in het bos langs De Oude Maastrichtsebaan staat. Nadat uitgezocht was van wie het bos was waar de kapel in stond en de eigenaren gevraagd of zij wisten van wie de kapel was, bleek dat de kapel een onderdeel van het bos uitmaakte, het bos werd in de koopakte steeds verkocht met daarin “een stenen gebouwtje”, het werd niet aangeduid als zijnde een kapel die belangrijk is voor Alphen vanwege Williebrord. De Stg. heeft toen de onderhandelingen geopend om te komen tot de koop van de Williebrordkapel. De eigenaar waren de erfgenamen van dhr. Wouters, dus moest de gehele fam. (mevr. Wouters en 8 kinderen) instemmen met de verkoop, nadat de koopakte daardoor enkele keren was aangepast, is de overdracht op 15 oktober 2003 bij de notaris gepasseerd. Dit was een gouden kroon op het jarenlange werk dat H. Cornelissen had verricht in en bij de Williebrordkapel.

Tevens moesten de statuten gewijzigd worden in de volgende, “ Het in standhouden en onderhouden van de bij de Stichting in eigendom zijnde Heilige Huisjes in de ruimste zin van het woord, zoals dat zijn kapellen, veldkapelletjes, boomkapelletjes en kruisbeelden.

De Stichting zit ondertussen niet stil, wij hebben het plan opgevat om een boek uit te geven van de kapellen in de ons omliggende dorpen, Wij hebben daarvoor een subsidie ontvangen van de Rabobank Baarle-Nassau en Omstreken in het kader van “Wereldidee op lokaal niveau”. Wij zijn vanaf mei 2003 bezig met het veldwerk voor het boek waarin uiteindelijk zo’n 150 kapellen en kerken beschreven zullen worden. Ook is het een hele klus om de historie van de kerken en kapellen te achterhalen, wij doen dit via het Internet en de plaatselijke Heemkunde verenigingen. We zijn nu zo’n driekwart op weg met alle gegevens. Getracht wordt om het boek in 2007 uit te brengen.

Als het boek is uitgegeven staat de restauratie van de Willibrord kapel op het programma. De kapel is in jaren 1970-1974 door baldadigheid behoorlijk vernield geweest. De parochie van Alphen heeft de kapel daarna in 1977 weer hersteld, echter niet in de oorspronkelijke staat, hij werd veel soberder terug opgebouwd. De Stg. wil de kapel weer in zijn oorspronkelijke staat terug brengen compleet met een werkende pomp.

Het onderhouden van de beide kapellen wordt elke 1e zaterdag van de maand uitgevoerd door H. Cornelissen, het grasveld bij de Kapel van Boshoven wordt elke week tijdens het seizoen gemaaid door K. Geerts/K. Schellekens.

Wie zijn de Stg. Kapel van Boshoven Alphen. Voorzitter H. Cornelissen Secretaris K. Geer ts Penningmeester M. Beliën Lid T. Boer

As uitstrooien, Er bestaat de mogelijkheid om de as van overleden familieleden uit te strooien bij de kapel, hiervan hebben al 3 families gebruik gemaakt. Neemt u, indien u dit ook wilt voor uw overleden familie, contact op met onderstaande.

Hopende u namens het bestuur van de Stichting, van voldoende informatie te hebben voorzien: De voorzitter, H. Cornelissen Boshovensebaan 2 5131 PG Alphen 013-5082355